مقايسه فني دال هاي مجوف با ساير سيستم هاي اجراي سقف

  • از

مقدار مصــالح مصـــرفي در سازه به عواملي همچون منطقه لرزه خيزي، تعداد طبقات، ميزان كفايت ديوارهاي برشي، نظم پﻼن، كاربري، نوع سيســـتم باربر جانبي غيره بستگي دارد.به طور كلي سيستم دال مجوف براي ساختمان هاي با دهانه هاي بلندتر از ٦ متر مي تواند توجيه اقتصادي داشته باشد. عوامل مختلفي از جمله: تعداد طبقات، مقدار ديوارهاي برشــي، طول دهانه ها،نوع كاربري و بارگذاري، نظم ســـازه، منطقه لرزه خيزي، نوع خاك، چيدمان ســـتون ها و غيره در طرح ســـازه، مقدار ميلگرد و بتن مصـرفي تاثيرگذار هسـتند. به همين دليل شركت  در راستاي كمك به انتخاب بهينه سيسـتم توسط كارفرما، براي هر پروژه مشــاوره و طراحي اوليه رايگان ارائه مي دهد. جهت تخمين حدودي مي توان به جدول زير مراجعه كرد. مقادير ذيل متوسط نتايج به دست آمده براي پروژه هاي اجرا شده در شرايط زلزله خيزي متوسط و زياد بوده و متوسط دهانه بين ٩ تا ١١ متر مي باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *