مقاله

مقايسه فني دال هاي مجوف با ساير سيستم هاي اجراي سقف

  • admin 
مقدار مصــالح مصـــرفي در سازه به عواملي همچون منطقه لرزه خيزي، تعداد طبقات، ميزان كفايت ديوارهاي برشي، نظم پﻼن، كاربري، نوع سيســـتم باربر جانبي غيره… مطالعه بیشترمقايسه فني دال هاي مجوف با ساير سيستم هاي اجراي سقف »